INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I REGISTER FÖR ANTAGANDE OCH HANTERING AV KUNDER OCH UPPDRAG


BAKGRUND

När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Med anledning av uppdraget kommer personuppgifter att behandlas av Nilsjö Revision och eventuellt av dess nätverksbyråer. Av denna anledning lämnas följande information.


Nilsjö RevisionS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Nilsjö Revision kommer att behandla personuppgifter enligt gällande rätt. De personuppgifter som kommer att behandlas erhålls från kunden, dess koncernbolag (om tillämpligt), eller annan, t.ex. Skatteverket, Bolagsverket eller allmänt tillgängliga källor och avser behöriga företrädare och andra personer vars personuppgifter behövs för att hantera kundrelationen samt verklig huvudman. Personuppgifterna behandlas inför antagandet av kunder och/eller uppdrag och med anledning av utförandet av uppdraget för att vidta oberoendekontroller, kvalitetskontroller, kontroll av intressekonflikter, åtgärder enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ("penningtvättslagen") samt för att dokumentera vidtagna åtgärder. Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Nilsjö Revision, eller en inom byrån personvald revisor som åtagit sig att utföra uppdraget och är nödvändig för Uppdragstagarens berättigade intresse av att uppfylla dess professionella skyldighet. Nilsjö Revision kan även komma att behandla personuppgifter för andra risk management-åtgärder (såsom exempelvis försäkringsärenden) samt för att utföra den interna finansiella redovisningen. Denna behandling är nödvändig för Nilsjö Revisions berättigade intresse av att hantera risker och eventuella krav.
De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för ovan nämnda ändamål är bl.a. kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer/samordningsnummer, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning. I samband med registrering av kunden kan Nilsjö Revision även komma att behandla kopior av identitetshandlingar för de personer som företräder uppdragsgivaren inom ramen för de kundkännedomsåtgärder som ska vidtas i enlighet med penningtvättslagen.
Nilsjö Revision kan även komma att behandla personuppgifter som namn, avdelningstillhörighet, befattning och e-postadresser för att informera om seminarier och andra event som Nilsjö Revision anordnar samt för att skicka ut nyhetsbrev och annan marknadsföring. Behandling för dessa ändamål är nödvändig för Nilsjö Revision berättigade intresse av att kunna nå ut till anställda hos kunder som kan vara intresserade av event, marknadsföring och nyheter inom områden som är relevanta för dessa personers befattningar.


ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Personuppgifter kan komma att behandlas av Nilsjö Revisions nätverksbyråer och annan som anlitas av Nilsjö Revision i syfte att utföra de åtgärder som omnämns ovan på Nilsjö Revisions uppdrag; de kan vara baserade såväl inom som utanför EU/EES. Vid överföring av personuppgifter för behandling i ett land utanför EU/EES, som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå, ansvarar Nilsjö Revision för att personuppgifterna omfattas av lämpliga skyddsåtgärder t.ex. genom standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits av EU-kommissionen i enlighet med artikel 46 i dataskyddsförordningen¹, och på villkor att lagstadgade rättigheter för registrerade och effektiva rättsmedel för registrerade finns tillgängliga.


MOTTAGARE AV INFORMATIONEN

Nilsjö Revision är skyldig att tillse att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.
Nilsjö Revision kan komma att lämna ut personuppgifterna till nätverksbyråer eller annan som anlitas av Nilsjö Revision i syfte att kontrollera och upprätthålla Nilsjö Revisions opartiskhet och självständighet, att utföra kvalitetskontroller och vidta övriga risk management-åtgärder samt för att skicka ut inbjudningar till event och annat marknadsföringsmaterial. Nilsjö Revision kan även komma att lämna ut personuppgifterna till försäkringsbolag eller juridiska rådgivare i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att Nilsjö Revision ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen eller till annan mottagare om sådan skyldighet föreligger enligt gällande lagar och regler, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.


SÄKERHET VID BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Nilsjö Revision ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Nilsjö Revisions system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.


LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.


RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Registrerade har i vissa fall rätt att begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag. Registrerade har vidare ofta rätt att få felaktiga personuppgifter som rör den registrerade rättade. Vidare kan registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan behandling. Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen.
När det gäller personuppgifter som behandlas i samband med antagande av kunder och uppdrag samt med anledning av uppdraget, så är Nilsjö Revision skyldig att bevara dokumentationen i detta avseende under minst tio år. Detta medför att det inte är tillåtet att radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan och ibland är det inte heller tillåtet att rätta uppgifterna. Av nämnda skäl är det inte möjligt för Nilsjö Revision att i sådana fall på begäran från en registrerad begränsa eller inskränka behandlingen av personuppgifterna. När det gäller Nilsjö Revisions personuppgiftsbehandling för marknadsföringsändamål har registrerade dock rätt att begära radering, rättelse, begränsning och att invända mot behandling av sina personuppgifter för sådana ändamål.


KONTAKTPERSON VID FRÅGOR:

christian@cnrevision.se

¹ Kommentar: Dessa finns tillgängliga på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.  

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I REVISIONSUPPDRAG


BAKGRUND

När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Med anledning av revisionsuppdraget, eventuella lagstadgade tilläggsuppdrag och revisionsrådgivning som kan hänföras till sådana uppdrag (gemensamt benämnda "revisionsuppdraget") kommer personuppgifter att behandlas av Nilsjö Revision och dess eventuella nätverksbyråer. Av denna anledning lämnas följande information.


Nilsjö RevisionS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Nilsjö Revision behöver ha tillgång till vissa personuppgifter för att kunna utföra revisionsuppdraget i enlighet med tillämpliga lagar och regler samt god revisors- och revisionssed i Sverige.
Nilsjö Revision kommer att behandla personuppgifter som erhålls från revisionskunden, dess koncernbolag (om tillämpligt), eller annan, t.ex. Skatteverket eller Bolagsverket eller allmänt tillgängliga källor, för att utföra och dokumentera revisionsuppdraget. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med gällande rätt. Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Nilsjö Revision, eller en inom byrån personvald revisor, som åtagit sig att utföra revisionsuppdraget.
För dessa ändamål kommer Nilsjö Revision att behandla information som kan innehålla personuppgifter, såsom exempelvis lönefiler, styrelseprotokoll och andra dokument hänförliga till revisionskundens och dess eventuella koncernbolags verksamhet. De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas är bl.a.:

• kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress,
• uppgifter om anställning som anställningsnummer, avdelningstillhörighet, befattning och anställningstid,
• uppgifter om hälsa och frånvaro, t.ex. läkarintyg och uppgifter om sjukfrånvaro, tjänstledighet eller föräldraledighet,
• facklig tillhörighet,
• personnummer/samordningsnummer,
• uppgifter om ekonomiska förhållanden som bankkontouppgifter, uppgifter om lön och andra förmåner, försäkringsuppgifter och uppgift om registreringsnummer för tjänstebil,
• uppgifter om försäkringar och pension, eller
• andra kategorier av personuppgifter som behövs till följd av granskningen enligt god revisors- och god revisionssed.

Nilsjö Revision kommer även att behandla vissa personuppgifter för att vidta oberoendekontroller, kvalitetskontroller, kontroll av intressekonflikter, åtgärder enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och risk management-åtgärder (såsom försäkringsärenden) samt för att utföra den interna finansiella redovisningen. Nilsjö Revision har även vissa skyldigheter enligt gällande rätt att lämna information till myndigheter eller annan extern part (t.ex. ny revisor). Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som anges i denna punkt är nödvändig för Nilsjö Revision för att fullgöra en rättslig förpliktelse. När det gäller risk-management åtgärder är behandlingen nödvändig för Nilsjö Revisions berättigade intresse av att hantera risker och eventuella krav.
Nilsjö Revision kan även komma att behandla revisionskundens och dess koncernbolags (om tillämpligt) anställdas kontaktuppgifter för att informera om seminarier och andra event som Nilsjö Revision anordnar samt för att skicka ut nyhetsbrev och annan marknadsföring. Behandling för dessa ändamål är nödvändig för Nilsjö Revisions berättigade intresse av att kunna nå ut till anställda hos kunder som kan vara intresserade av event, marknadsföring och nyheter inom områden som är relevanta för dessa personers befattningar.


ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Personuppgifter kan komma att behandlas av Nilsjö Revisions nätverksbyråer och annan som anlitas av Nilsjö Revision i syfte att utföra de åtgärder som omnämns ovan på Nilsjö Revisions uppdrag; de kan vara baserade såväl inom som utanför EU/EES. Vid överföring av personuppgifter för behandling i ett land utanför EU/EES, som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå, ansvarar Nilsjö Revision för att personuppgifterna omfattas av lämpliga skyddsåtgärder t.ex. genom standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits av EU-kommissionen i enlighet med artikel 46 i dataskyddsförordningen¹, och på villkor att lagstadgade rättigheter för registrerade och effektiva rättsmedel för registrerade finns tillgängliga.


MOTTAGARE AV INFORMATIONEN

Nilsjö Revision är skyldig att tillse att den information som behandlas med anledning av revisionsuppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Endast de personer som ingår i revisionsteamet eller som konsulteras av revisionsteamet kommer att ha tillgång till personuppgifterna.
Nilsjö Revision kan komma att lämna ut personuppgifterna till nätverksbyråer för syften hänförliga till utförandet av tjänsterna och i övrigt för de syften som anges i detta dokument. Nilsjö Revision kan även komma att lämna ut personuppgifterna till annan mottagare om sådan skyldighet föreligger enligt gällande lagar och regler, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut (t.ex. till ny revisor).


SÄKERHET VID BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

De åtgärder och granskningar som utförs inom ramen för revisionsuppdraget omfattas av lagstadgad tystnadsplikt, vilket innebär att även personuppgifter som behandlas inom ramen för revisionsuppdraget och för andra angivna ändamål omfattas av sådan tystnadsplikt. Nilsjö Revision tillser att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Nilsjö Revisions system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av revisionsuppdraget.


LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifterna kommer att behandlas under den tid som behövs för att utföra revisionsuppdraget och därefter sparas uppgifterna för att dokumentera revisionsuppdraget i minst tio år från utgången av det kalenderår då granskningen avslutades i enlighet med tillämpliga lagar och regler samt god revisors- och revisionssed i Sverige.


RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Registrerade har i vissa fall rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter, rätt att begära begränsning eller invända mot behandling. Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen. En revision innebär att revisionskundens information för ett visst räkenskapsår granskas vid vissa tidpunkter under detta år och under viss tid därefter, vilket innebär att en uppdatering/rättelse av personuppgifter inte blir aktuellt i denna typ av uppdrag efter det att revisionsåtgärden har vidtagits. Vidare omfattas den information och de uppgifter som revisorn tar del av inom ramen för revisionsuppdraget av lagstadgad tystnadsplikt, vilket innebär att Nilsjö Revision normalt sett inte får lämna ut sådan information. Därtill är Nilsjö Revision skyldig att dokumentera utförda revisionsuppdrag och bevara dokumentationen under minst tio år från utgången av det kalenderår då granskningen avslutades, vilket medför att det inte är tillåtet att ändra/radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan. Av nämnda skäl är det inte heller möjligt för Nilsjö Revision att på begäran från en registrerad begränsa eller inskränka eventuell behandling av personuppgifter som sker med anledning av revisionsuppdraget. När det gäller Nilsjö Revisions personuppgiftsbehandling för marknadsföringsändamål har registrerade dock rätt att begära radering, rättelse, begränsning och att invända mot behandling av sina personuppgifter för sådana ändamål.


KONTAKTPERSON VID FRÅGOR:

christian@cnrevision.se

¹ Kommentar: Dessa finns tillgängliga på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.  

Kontakta oss

E-post: christian@cnrevision.se
Telefon: 0709-436838

Adress:
Christian Nilsson Revision AB
Storgatan 13
243 30 Höör